Entrevista sobre el cas Millet del Palau de la Música, resum de l'entrevista

11 d'octubre de 2009. La Mañana.

"L'Administració també és responsable en el cas Millet"

Totes les persones a les quals se'ls hagi ocasionat un dany tenen dret a ser rescabalats, fins i tot per danys morals.

L'administració també és responsable en el cas Millet / Palau de la Música ja que, tenint l'obligació legal de vetllar i tutelar la institució, no ho va fer. Els diners públics s'han gestionat malament i el dany ocasionat a tot un país per aquesta mala gestió és prou gran com perquè soni la crítica i l'exigència de responsabilitats incloses pels danys morals, que encara que difícils de quantificar, els advocats ens hauriem d'obstinar a exigir-los en benefici dels interessos que en cada moment representem.

La democràcia exigeix unes institucions amb els comptes clars i tutelades per polítics i administradors públics diligents honorables i honrats. No ens podem permetre que s'estengui i generalitzi la idea a la població de que tots els nostres governants són uns corruptes perquè això no és veritat. En el cas de l'enfonsament del barri del Carmel per les obres de la línia 9 del metro de Barcelona en què aquest despatx va intervenir en defensa dels interessos d'alguns afectats, es van obtenir indemnitzacions per danys materials morals i és per això que insisteixo que els lletrats no hauríem d'oblidar-nos d'exigir-los quan l'ocasió ho permeti, és clar.

Quant a aquells que volen o trien dedicar-se a l'exercici de la política i gestió dels béns públics crec fermament que haurien d'estar obligats a respondre pels danys causats per la seva desídia, mala gestió o incompetència, igual que els arquitectes, advocats, metges i altres professionals així com a la a subscripció obligatòria d'una assegurança de responsabilitat civil que respongués davant tercers de la seva gestió irresponsable.

La política és una cosa molt noble i no pot estar en mans de qualsevol aficionat, no hauria embrutar pel comportament i l'actuació d'uns pocs. Hem de donar pas, en interès de tots, a que gent preparada, bons gestors i responsables, ens representin i ocupin els càrrecs públics que a alguns mediocres de tercera fila els vénen grans.

No tots els polítics són ineptes i corruptes, jo mai diria res així, però el cas que ens ocupa posa de manifest que l'interès d'uns pocs ha perjudicat a molts, a tot un poble que se sent impotent davant de tanta desídia i tan elevat grau d'incompetència, ja que no és suficient en afirmar com de costum "els jutges ja decidiran el què" això ja ho sabem, la justícia sempre arriba, encara que tard però arriba, el que trobem a faltar són polítics honorables que estiguin al bon servei dels qui, amb el nostres vots, els mantenim en els seus càrrecs.

Veure nota de premsa amb entrevista completa (pdf)