Avís legal:
CONDICIONS D'ÚS DEL WEB DE FARRAN ADVOCATS

Aquesta web és propietat de Farran Advocats, Carrer Aribau 184, 3er 3a - 08036 BARCELONA, Espanya.

La utilització d'aquest lloc web està subjecta a les següents condicions d'ús. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d'accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials continguts en ella implica que vostè ha llegit i accepta, sense reserva alguna, aquestes condicions.

En algun cas, la utilització d'algun dels espais o serveis continguts en aquest lloc web pot estar subjecta a condicions particulars d'utilització. En especial, aquest és el cas del Servei d'Assessoria Legal On-Line, les condicions d'ús figuren en les pàgines de presentació del mateix. Llegiu atentament aquestes condicions. La utilització d'aquests serveis significarà l'acceptació de les condicions particulars que els siguin aplicables.

1. Condicions d'ús

1.1. Aquest lloc web conté materials preparats per Farran Advocats amb fins únicament informatius. L'usuari ha de tenir en compte que aquests materials poden no reflectir l'estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia.

1.2. Els materials continguts en aquest lloc web no poden ser considerats, en cap cas, com substitutius d'assessorament legal o d'una altra naturalesa. L'accés a aquests materials no pretén constituir ni implica relació alguna entre advocat i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança o professional entre Farran Advocats i l'usuari d'aquest lloc web. Per això, l'usuari no ha d'actuar sobre la base de la informació continguda en la mateixa, sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional.

1.3. Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir l'usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre les quals Farran Advocats no exerceix cap tipus de control. Farran Advocats no respon ni dels continguts ni de l'estat d'aquests llocs i pàgines web, i l'accés a les mateixes a través d'aquest lloc web tampoc implica que Farran Advocats recomani o aprovi els seus continguts.

2. Limitació de responsabilitat

Farran Advocats no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari d'aquest lloc web. En conseqüència, Farran Advocats no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l'usuari oa tercers.

3. Protecció de dades

3.1. La informació que rep Farran Advocats dels usuaris d'aquest lloc web, a través de les consultes on-line o de l'enviament de formularis curriculars, és tractada amb la màxima confidencialitat. En el cas de les consultes on-line, aquesta informació és utilitzada exclusivament per respondre a les qüestions plantejades, i en el supòsit de la remissió de formularis curriculars, per tal de dur a terme la selecció de candidats. La informació rebuda no és utilitzada per a cap altra finalitat.

3.2. Farran Advocats no utilitza cookies per accedir a informació relativa als usuaris del lloc web. No obstant això, es reserva el dret de modificar el seu criteri respecte a l'ús de cookies.

3.3. Alguns dels serveis inclosos en aquest lloc web i, en particular, la remissió de formularis curriculars, exigeixen la recollida de dades personals. Per a la prestació d'aquests serveis, Farran Advocats precisa recaptar de l'usuari determinades dades que es consideren imprescindibles. Durant el procés de recollida de les dades, l'usuari serà informat del caràcter necessari dels mateixos. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació d'aquests serveis.

3.4. En relació amb les dades recollides en la forma prevista en els apartats anteriors, l'usuari podrà exercir els drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent, així com el dret de revocar el consentiment prestat per la cessió de les seves dades. Aquests drets podran ser exercits per l'usuari o, si s'escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça: Farran Asdvocats, Departament de Recursos Humans, Carrer Aribau 184, 3er 3a - 08036 BARCELONA (Espanya). La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o passaport, i contingut concret del dret exercit.

3.5. Farran Advocats guardarà les dades de caràcter personal que hagi recaptat, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats. Farran Advocats complirà aquests deures d'acord amb el que estableix la normativa aplicable.