Àrees

Dret civil, en general

 • Assessorament jurídic
 • Assistència lletrada en tot tipus de procediments civils
 • Reclamacions d'indemnitzacions per danys i perjudicis
 • Indemnitzacions per accidents de trànsit
 • Responsabilitat dels professionals que intervenen a la obra pública i construcció
 • Responsabilitat patrimonial de l'administració pública

Dret de successions

 • Assessorament jurídic
 • Acceptació d'herència
 • Reclamació de legítimes i llegats
 • Declaracions d'hereus Judicials i Notarials
 • Partició d'herència

Dret de família

 • Separació, divorci i nul·litat matrimonial
 • Parelles de fet
 • Custòdia dels fills
 • Ús i gaudi de l'habitatge conjugal
 • Pensió als fills i pensió compensatòria
 • Liquidació de bens ganancials
 • Mediació familiar
 • Incapacitat
 • Tutela i curatela
 • Adopcions
 • Desemparança de menors
 • Paternitat i filiació
 • Maltractaments, violència de gènere
 • Procediments judicials
 • Interposició de demandes
 • Representació completa davant el jutjat i tribunals de qualsevol tipus
 • Presentació de recursos, davant el mateix jutjat que dicta sentència i superiors

Dret penal

 • Delictes econòmics: apropiació indeguda, estafa, falsetats, delictes societaris, blanqueig de capitals, insolvència punible, falsificacions, etc.
 • Delictes contra la persona física: lessions, homicidi i les seves formes, amenaces, coaccions, agressions sexuals, etc.
 • Delictes contra la seguretat vial: alcoholèmies, excés de velocitat, conducció sense carnet, desobediència a l'autoritat, conducció temerària, omissió del deure de socors, etc.
 • Delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic: robatori, furt, receptació, estafes, apropiació indeguda, danys en propietat aliena, etc.
 • Delictes contra la salut pública: tràfic d'estupefaents, elaboració, venda, subministrament i cultiu de substàncies nocives per a la salut.
 • Delictes contra l'honor: calúmnia i injúria.
 • Altres delictes: usurpació d'estat civil, de funcions públiques, intrusisme.
 • Qualsevol altre delicte.
 • Defensa en judicis penals.
 • Defensa en judicis amb jurat.
 • Defensa en judicis de menors.
 • Asistència al detingut davant la Policía i en els Jutjats.
 • Acusació penal: denúncies i querelles.
 • Acusació particular i Acusació popular.
 • Petició de llibertat provisional.
 • Petició d'indults.
 • Sol·licitud del tercer grau penitenciari.
 • Sol·licitud de la llibertat condicional.
 • Asistència davant Tribunals: Jutjats d'Instrucció, Jutjats Penals, Audiències Provincials, Tribunals Superiors de Justícia, Tribunal de Jurat, Audiència Nacional, Tribunal Suprem i Tribunal Constitucional.